Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Działalność

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją finansującą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Działa od 1993 r. na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska a od 1 października 2001 r. na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). Zasady gospodarki finansowej reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1934)
Fundusz posiada osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest wojewódzkim funduszem celowym.
Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania Funduszu określa statut nadany przez Zarząd Województwa Opolskiego po uzgodnieniu z Ministrem Środowiska.

Celem działalności Wojewódzkiego Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć ekologicznych o zasięgu regionalnym.
Stosowane formy finansowania to:
- pożyczki
(pożyczki udzielane przez WF, kredyty udzielane przez banki ze
środków WF, pożyczki pomostowe udzielane w celu czasowego
finansowania inwestycji do momentu otrzymania środków z
programów pomocowych Unii Europejskiej.)
- dotacje
(dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne)
- umorzenia
(częściowe umorzenia udzielonych pożyczek)

Główne kierunki działań Wojewódzkiego Funduszu wynikają z ustawowo określonych celów działania wojewódzkich funduszy, polityki ekologicznej państwa oraz regionalnej polityki ekologicznej określonej w "Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 - 2015".

Procedury działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyznaczają:
- kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu,
- zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji,
- coroczne listy przedsięwzięć priorytetowych,
- roczne plany działalności i plany finansowe.

Dystrybucja środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się głównie w ramach następujących dziedzin:
- Ochrona atmosfery
- Ochrona wód
- Gospodarka wodna
- Ochrona powierzchni ziemi
- Ochrona przyrody
- Edukacja ekologiczna
- Monitoring środowiska
- Badania naukowe
- Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- spółki prawa handlowego,
- przedsiębiorstwa państwowe,
- instytucje i urzędy,
- szkoły, kolegia i uczelnie,
- jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,
- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
- administracja rządowa,
- osoby fizyczne.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 11.03.2012
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole