Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór V 2023

NABÓR V

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje

kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS)

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone studia wyższe o kierunku informatycznym,

- doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności informatyka min. 5 lat,

- posiadanie prawa jazdy w kat. B,

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie w pełni z  praw publicznych,

- przedłożenie wymaganych dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

- wiedza niezbędna do zarządzania i administrowania siecią informatyczną,

- umiejętność rozwiązywania problemów technicznych (umiejętność konfiguracji i diagnostyki komputerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp.);

- doświadczenie we wdrażaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;

- dobra organizacja pracy;

- komunikatywność, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność;

- rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność;

 

 Wymiar czasu pracy:

- pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

 Proponowany termin zatrudnienia:

- październik/listopad 2023 r.

 

Zakres czynności: załącznik

 

Wymagane dokumenty:

-  cv;

-  list motywacyjny;

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-  kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (wydane nie później niż 30 dni przed datą złożenia dokumentów aplikacyjnych) oraz kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach;

-  oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

-  oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;

-  potwierdzenie znajomości obsługi komputera programów Word,  Excel, Power Point (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie);

-  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

-  klauzula informacyjna RODO (wzór do pobrania).

Inne informacje:

- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;

- lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Dalsze działania będą podjęte w stosunku do tych osób, które spełnią wymagania formalne;

- dokumenty wszystkich kandydatów nie podlegają zwrotowi, zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do Biura Podawczego Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do Biura Podawczego). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko Specjalisty w Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS) - NABÓR V”.

Termin składania ofert upływa dnia: 08.09.2023 r. (piątek).

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77/44-780-47, 575 008 672

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1973 z późn. zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole